Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Búsqueda general: L. - El Sant Sopar. Judith von Halle - Editorial Pau de Damasc
 
Mi pedido
0 artículos
0 puntos
Spain Chile
Ayuda Online: 11
 Usuario:  
 Contraseña: 
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256

    Editorial Pau de Damasc ›› Todos los datos: l ›› El Sant Sopar

‹‹ Anterior - Siguiente ››
13,00€
United States

Portes:

desde 14,75€

1 a 2 semanas hábiles
Cantidad:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256
el-sant-sopar-del-culte-precristia-a-la-transsubstanciacio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256
E

l

Sant Sopar
De

l

cu

l

te precristià a

l

a Transsubstanciació

Un relat sorprenent i fascinant dels esdeveniments del dijous sant a Jerusalem,  durant el Sant Sopar de Jesús amb els seus deixebles.

Judith von Ha

ll

e

Judith von Halle

A0010 -  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 Publicado dentro de la colección Cristo

l

ogía y espiritua

l

idad
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/64/1010164/paudedamasc.com/public_html/functions.php on line 256 .

96 páginas - Encuadernación en rústica mate   EN STOCK (12 unidades)

Inc

l

ou 9 i

l

·

l

ustracions e

l

aborades per

l

'autora.

Títo

l

origina

l

: Das Abendmah

l

. Von vorchrist

l

ichen Ku

l

tus zur Transsubstantiation
.

Traductors: David A

l

egret Curieses i Ste

l

l

a Schupe

l

ius.
Disseny de

l

a portada: Mique

l

Fígo

l

s Cuevas.
Primera edició: setembre de 2012.

© Copyright Editoria

l

Pau de Damasc, Barce

l

ona, 2012.


ISBN: 9788415827092
ISBN 9788415827092QR code
Este artículo equivale a

33 puntos

13,00€
United States

Gastos de envío:

desde 14,75€

1 a 2 semanas hábiles

+ información

Cantidad:
lt="J" border="0" a

l

ign="

l

eft" vspace="0" hspace="1" width="31" height="52">

udith von Ha

l

l

e ens brinda un re

l

at apassionant i amb tot

l

uxe de deta

l

l

s de

l

es circumstàncies en què es desenvo

l

upà e

l

Sant Sopar, e

l

primer cu

l

te de

l

a Transsubstanciació. A

l

prò

l

eg ens diu:

«

L

a meva experiència espiritua

l

està re

l

acionada amb un reviure directe i sensib

l

e de

l

s esdeveniments històrics associats a

l

s darrers anys de

l

a vida de

l

Crist. Es podria dir que es tracta d'un "viatge en e

l

temps":

l

a vivència es tras

l

l

ada a un determinat

l

l

oc i temps, en aquest cas a

l

Cenac

l

e de Jerusa

l

em durant e

l

Dijous Sant. E

l

s sentits perceben un conjunt d'estímu

l

s, ta

l

i com ho fan en un estat de p

l

ena consciència. No només es poden tenir percepcions visua

l

s de

l

es persones de

l

temps de Jesús i de

l

seu entorn, de

l

a seva cu

l

tura i manera de viure, sinó que e

l

s sentits prenen part en

l

a percepció ta

l

i com ho fan durant

l

'estat de vigí

l

ia. Així, per exemp

l

e, es pot esco

l

tar

l

a par

l

a de

l

es persones, es pot notar e

l

terra sota e

l

s peus, es pot sentir e

l

fred i

l

a ca

l

or...»

Més endavant

l

l

egim:

«E

l

ca

l

ze, d'una banda, no semb

l

ava pas que procedís d'un materia

l

existent a

l

a Terra; d'a

l

tra banda, es podia tenir

l

a impressió com si e

l

constituís una barreja de totes

l

es substàncies natura

l

s. Aquesta ref

l

exió, natura

l

ment, hauria de ser refusada immediatament, perquè una mesc

l

a d'aquest tipus mai no podria ser produïda per unes mans humanes i, a més a més, mai no havia estat vista a

l

a Terra. Ma

l

grat tot, aquesta impressió era

l

a que més s'acostava a

l

a rea

l

itat. És a dir,

l

a seva substància es podria qua

l

ificar com a "matèria viva"...»

Contenido

l type="I"><

l

i>Notes introductòriesli><

l

i>Context cu

l

tura

l

li><

l

i>

L

'indret de

l

Sant Soparli><

l

i>

L

a cessió de

l

a casa per part de Josep d'Arimatea i Nicodemli><

l

i>

L

a disposició de

l

cerc

l

e de

l

Sant Sopar per part de Cristli><

l

i>

L

a cuina de

l

es ofrenes i e

l

s objectes de cu

l

te de

l

tresor de

l

Temp

l

eli><

l

i>E

l

ca

l

ze.

L

a seva substància viva i

l

a seva formali><

l

i>

L

a festa de

l

a Pasqua. E

l

dego

l

l

ament de

l

'anye

l

l

de

l

 sacrificili><

l

i>

L

a difíci

l

marxa cap a

l

Déu abstracteli><

l

i>

L

a sang de

l

sacrifici i

l

a f

l

ama de

l

Joli><

l

i>

L

a consagració de

l

nou Temp

l

e per part de

l

Jo-sócli><

l

i>

L

'anunci a

l

a tau

l

a de

l

Sant Soparli><

l

i>Rentar e

l

s peus.

L

'entrada a

l

a casa de Déuli><

l

i>"Aque

l

l

qui em reconegui..."li><

l

i>E

l

secret de

l

'indret de

l

a casa de

l

Sant Soparli><

l

i>

L

a transsubstanciacióli><

l

i>

L

a preparació de

l

pa i de

l

vili><

l

i>E

l

Primer Sopar:

L

a transformació de

l

s cors i de

l

s capsli><

l

i>Epí

l

egli>
l>

Índice de materias IBIC

l c

l

ass="

l

l

istat" sty

l

e="margin-top:0px;"> <

l

i>le="Ver todos

l

os

l

ibros que inc

l

uyen esta materia">HRC: Cristianismoli> <

l

i>le="Ver todos

l

os

l

ibros que inc

l

uyen esta materia">HRCC1:

L

a Ig

l

esia primitivali> <

l

i>le="Ver todos

l

os

l

ibros que inc

l

uyen esta materia">HRCF2: Nuevos testamentosli> <

l

i>le="Ver todos

l

os

l

ibros que inc

l

uyen esta materia">HRCG: Estudios bíb

l

icos y exégesisli> <

l

i>le="Ver todos

l

os

l

ibros que inc

l

uyen esta materia">HRCV1: Sacramentos cristianosli>
l>

Artículos relacionados

Los usuarios que pidieron este libro también compraron...

El calendari de l'ànima

El calendari de l'ànima

Rudo

lf

Steiner
Rudolf Steiner

60 páginas - A6

7,80€
Uds:
El Calendario del Alma. Edición conmemorativa del centenario (1912 - 2012)

El Calendario del Alma. Edición conmemorativa del centenario (1912 - 2012)
Se incluye el ensayo de H. D. van Goudoever Reflexiones sobre el Calendario del Alma

El libro de versos meditativos para cada semana del año más famoso de Rudolf Steiner
R. Steiner, H Goudoever
Rudolf Steiner
H. D. van Goudoever

196 páginas - Encuadernación en rústica brillante. 12x17,4cm

15,60€
Uds:
Contes d'Advent i de Nadal

Contes d'Advent i de Nadal
26 contes recomanats per a infants a partir de 2 anys

Col·lecció de deliciosos contes curts, especialment adequada per a preparar i viure amb la imaginació el temps d'Advent i el Nadal.
E Sheen, P

Li

enhard, I Johanson

72 páginas - Enquadernació en rústica mat. 2 pàgines en color

11,70€
Uds:

Donde se puede encargar este libro*
*Nota: Los posibles descuentos y promociones que ofrecemos sólo se aplican en las compras realizadas en nuestra web.

Denos su opinión sobre esta obra

Valoración media: 
-
1 estrellas
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
• Haga clic en la casilla para indicar que usted no es un robot.
• Dé su opinión sobre esta obra para que otros lectores puedan leerla. 

Facebook.com
Esta página
Twitter.com
Esta página